الفنان الواقعي

بابلو نيرودا ~ في تي لا تيرا

Pin
Send
Share
Send
Send
مارك شاغال ، 1927
بيككولا
روزا،
روزا بيكينا ،
فولت ،
مينوتا ه نودا ،
sembra
تشي تو ميل stia في أونا
مانو،
تشي possa rinchiuderti في عيسى
ه بورتارتي علاء بوكا ،
أماه
دي improvviso
i miei piedi toccano i tuoi piedi e la mia bocca le tue labbra،
سي كريسكوتا ،
le tue spalle salgono تأتي بسبب كولين ،
أنا tuoi seni si muovono سول ميو بيتو ،
il mio braccio riesce appena a circondare la sottile
linea di luna nuova che ha la tua cintura:
nell'amore تعالوا يا mare ti sei scatenata:
misuro appena gli occhi più ampi del cielo
e mi chino sulla tua bocca per baciare la terra.

Pin
Send
Share
Send
Send