الفن الرومانسي

خليل جبران وألكساندر خوخلوف ~ تريستزا


Interrogo la tristezza e scopro
che non ha il dono della parola؛
eppure ، حد ذاته potesse ،
سونو convinto تشي pronuncerebbe
una parola più dolce della gioia ...ألكساندر خوخلوف - مصور روسي