الفنان الروسي

بابلو نيرودا | Chiedo silenzio / أطلب الصمت / Pido silencio

أورا ، lasciatemi tranquillo. أورا ، abituatevi senza دي لي. Io chiuderò gli occhi E voglio solo cinque cose، cinque radici preferite. أونا لامور سينزا بخير. La seconda è vedere l'utunno. Non posso vivere senza che le foglie volino e tornino alla terra. La terza è il grave inverno، la pioggia che ho amato، la carezza del fuoco nel freddo silvestre.

إقرأ المزيد