الفنان السويسري

هيرمان هيس | لا جويا ديل بيتوري

"La produzione con penna e pennello per me il vino، la cui ebbrezza scalda e abbellisce la vita in modo da renderla sopportabile" - Hermann Hesse، 1920. Gioia del pittore I campi portano grano e costano denaro، sono insidiati spinato، bisogno e avidità hanno allignato، tutto appare murato e corrotto.

إقرأ المزيد