الفنان السويسري

Bill Mack / Hermann Hesse ~ Tienimi per mano al tramonto ...

Tienimi per mano al tramonto، quando la luce del giorno si spegne e l'oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle… Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto ... Tienimi per mano ... portami dove il temila non stretne vivere صعب. بيل ماك | نحات الإغاثة Tienimi per mano ... nei giorni in cui mi sento disorientata… cantami la canzone delle stelle dolce cantilena di voci respirate ... Tienimi la mano، e stringila forte prima che l'insolente fato possa portarmi via da te ... Tienimi per mano e non lasci andare ... mai ... Hermann Hesse امسك يدي عند الغروب ، عندما ينطفئ الضوء وينزلق الظلام قماشي نجومه ... امسكها عندما لا أستطيع العيش في هذا العالم غير المكتمل ... امسك يدي ... خذني حيث لا يوجد وقت ... امسكها بقوة في العيش.

إقرأ المزيد