حركة رمزية الفن

بيدرو ساليناس وجان دلفيل

Invitami a splendori e sfolgorii، in lontananza، neri، bianchi، con sorriso d'infanzia. لى cercherò. Camminerò per giorni e giorni، e poi arrivalando là dove sono، scoprirò i tuoi sorrisi larghi، i tuoi sguardi chiari Era questo che là، lontano، vedevo luccicare. جان دلفيل 1867-1953 - رسام رمزي بلجيكي

إقرأ المزيد