الانفصال الفن

Egon Schiele ~ Schizzo per un Autoritratto… | لو بحروف

Il ritratto della pallida ragazza taciturna Una mia polluzione d'amore، - sì. اماي توتو. La ragazza venne، trovai il suo viso، il suo inconscio، le sue mani da lavoro؛ في ليو آماي توتو. Ho dovuto raffigurarla، perché guardava in quel modo e mi era così vicina. - ... أورا ont lontana. أورا incontro ايل سو كوربو.

إقرأ المزيد