فنان رؤى

إبراهيم عشير ، 1956 | Surrealismo Visionario

إبراهيم عشير nasce في الجزائر il 21 jeano 1956. Nel 1976 consegue in Algeria il diploma di laurea di perito tecnico superiore. Vinta una borsa di studio، si trasferisce in Italia dove studia presso l'Accademia Navale di Livorno (anno 1977-78) che per per lascia per symarsia alla pittura ed alla poesia.

إقرأ المزيد